1- ایده پردازی در حوزه فناوری های دریایی (تجاری، نظامی)

2- ایده پردازی در حوزه زیست و غیر زیست دریایی

3- ایده پردازی در حوزه گردشگری و سلامت دریایی