• ترویج فرهنگ نوآوری و خلاقیت
  • شناسایی صاحبان ایده و فناوران و طرح های نوآورانه حوزه دریایی
  • استقرار و حمایت از ایده ها و طرح های فناورانه برتر بومی رویداد در مرکز نوآوری و مرکز رشد نوشهر
  • ایجاد ارتباط بین مراکز صاحبان ایده، مراکز صنعتی و سرمایه گذاران