کاربر گرامی

جهت نگارش ایده از قلم B Nazanin در سایز 14 استفاده نمایید. ضمنا توضیحات واضح، ساده و دقیق باشد. در صورت داشتن پیوست (نقشه، عکس)، فایل مورد نظر را همراه فایل Word ایده در سامانه رویداد و از قسمت ارسال ایده جدید بارگزاری نمایید.