1 - رئیس رویداد دریاداردوم کریم مصدری

2- دبیرعلمی رویداد دکتر محمدرضا سهیلی فر

3- دبیر اجرایی رویداد مهندس مهدی ملایی ایولی

4- دبیر تخصصی حوزه برق دکتر حمیدرضا ملکی زاده

5-  دبیر تخصصی حوزه مکانیک دکتر یدالله چابکی

6-  دبیر تخصصی حوزه غیرزیست دریایی دکتر علی محمدی

7-  دبیر تخصصی حوزه زیست دریایی دکتر سیامک جمشیدی